Dato for opdatering af Jupiter download.

‘Den 23. oktober vil vi foretage en opdatering af vores systemer, som påvirker download af PCJupiter og PCJupiterXL databaserne, samt upload og download af Modeldb databaserne. I forbindelse med denne opdatering vil SQL Server blive ajourført til version 14.0.1. Vi vil fremover understøtte følgende MS Access-versioner: 2000, 2003, 2007 og 2010. Vær opmærksom på, at vi ikke længere vil understøtte MS Access version 97 efter denne opdatering. Formålet med opdateringen er at tilpasse vores systemer til de seneste krav om forbedret datasikkerhed.

Opdatering af Jupiter download.

Vi vil i nær fremtid vi migrere vores system til download af PCJupiter og PCJupiterXL databaserne, samt upload og download af Modeldb databaserne. Som en del af opdateringen vil SQLserver blive opdateret til version 14.0.1. Desuden vil vi understøtte MS Access versioner: 2000, 2003, 2007 og 2010. Bemærk venligst, at Access 97 ikke længere vil blive understøttet. Under opdateringsprocessen kan der forekomme midlertidige driftsforstyrrelser som også vil kunne påvirke upload og download af PCGerdadatabaser. Opdateringen sker på bagrund af krav om øget sikkerhed. Opdateringsprocessen kan medføre midlertidige driftsforstyrrelser, som også kan påvirke upload og download af PCGerda databaser. Vi vil informere om det præcise tidspunkt for opdateringen, så snart det er fastlagt. Opdateringen sker for at imødekomme krav om forbedret sikkerhed.

Korte ressourcerapporter klar til download

Det er nu muligt at downloade korte ressourcerapporter, der på en side giver et overblik og fakta om kortlagte ressourceområder i de indre danske farvande inklusiv vestlige Østersø og farvandet omkring Bornholm.
Rapporterne kan tilgås via Martakortet ved at aktivere ”Rapport” under menupunktet ”Ressourcer”.

Ny gratis datapakke 01/09 2023

Klik for information om øvrige tilgængelige frie data:

For bestilling kontakt info-data@geus.dk

Ny rapport om råstofkortlægning i de indre danske farvande 2021

Som følge af Danmarks første havplan er råstofindvindingsområder som udgangspunkt begrænset til at kunne udlægges inden for udviklingszoner i havplanen. For at øge kendskabet til råstofressourcerne inden for disse udviklingszoner har GEUS for Miljøstyrelsen i 2021 gennemført en råstofkortlægning i Sydlige Kattegat, Bælthavet og Vestlige Østersø.

GEUS har efter indsamlingen bearbejdet og tolket de nye seismiske data og boringer. Resultaterne herfra har – sammenholdt med den eksisterende viden – medført, at råstofressourcerne i en stor del af de indre danske farvande har kunnet opdateres. Rapporten præsenterer de samlede resultater af kortlægningen med hensyn til råstofressourcernes udbredelse og volumen sammen med en klassifikation af forekomsterne ressourcetyper og sikkerhed.

Kan hentes via GEUS’ Rapportdatabase PURE: Rapportering af Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2021 — GEUS’ publikationer

Reference:

Winther, L.H., Vangkilde-Pedersen, T., Lomholt, S., Leth, J.O., Nørgaard-Pedersen, N., Bennike, O. & Prins, L.T: Rapportering af Miljøstyrelsens råstofkortlægning 2021. Det sydlige Kattegat, Bælthavet og den vestlige Østersø. Miljøstyrelsens råstofundersøgelser i 2021. GEUS Rapport 2023/1.

Nye sejllinjer i fællesområder

I 2022 indsamlede GEUS for Miljøstyrelsen seismiske data i en række fællesområder i de indre danske farvande. Det er nu muligt at se disse nye sejllinjer i Marta. Skriv “2022” i feltet “survey-år” for at få et overblik.

GEUS-kortprodukter er online igen

GEUS’ kortprodukter fx jordartskort, hårdhedskort m.fl. er igen tilgængelige som WMS- og REST-services. Vi beklager ulejligheden.

Kortprodukter som WMS/REST er ustabile

Vi kæmper med netværksproblemer på vores ArcGIS-miljø i øjeblikket. Det påvirker kortprodukter som WMS- og REST-service fx jordartskort, hårdhedskort m.fl.

Så snart der er nyt, bliver det skrevet ud som RSS-feed.

Nye råstofboringer i fællesområder

Geologiske beskrivelser af 53 nye råstofboringer udført af GEUS i 2022 i forbindelse med Miljøstyrelsens råstofkortlægning af fællesområder i de indre danske farvande, er nu tilgængelige i MARTA.

Opdatering af ressourcelaget i MARTA

Som noget nyt tilbyder GEUS at holde brugerne af MARTA-databasen opdateret om nyheder i MARTA-databasen. Nyhederne kan tilgås ad to veje:

  1. Fra MARTA-kortet via linket “Seneste nyhed”.
  2. Ved at oprette et nyt RSS-feed i Microsoft Outlook, hvorved man får nyheder direkte i RSS-indbakken. Den kan tilføje som et nyt RSS-feed i Outlook som: https://www.rss.geus.dk/category/marin-raastofdatabase-marta/?feed=rss

Metoden er beskrevet her: https://support.microsoft.com/en-us/office/subscribe-to-an-rss-feed-73c6e717-7815-4594-98e5-81fa369e951c

Opdatering af ressourcelaget i MARTA

De seneste års råstofkortlægning for Miljøstyrelsen (2017-2021) og GEUS’ bearbejdninger og tolkninger af de nye data har i januar 2023 resulteret i en opdatering af ressourcelaget i MARTA.

Opdateringerne vedrører oplysninger om ressourceområdernes beliggenhed, forekomsternes kvalitet i form af ressourcetype, geologisk dannelsestype samt ressourcesikkerhedsparametre (påvist, sandsynlig eller spekulativ).

Ressourceområdernes råstoftyper er angivet efter samme retningslinjer, der kræves af indvindingsfirmaerne ved indberetningen af produktionsdata til Miljøstyrelsen. De indberettede data omfatter de fire marine råstofklasser; sand 1, grus 2, ral 3 og fyldsand 4. Karakteriseringen er lavet på baggrund af udvalgte kvalitetsparametre, hvor kornstørrelsesfordeling er den grundlæggende parameter.

Kortlægningsnøjagtigheden afhænger af typen og tætheden af de bagvedliggende data. Det er i MARTA illustreret med en signatur i tre niveauer: påviste, sandsynlige og spekulative ressourcer:

  • Påviste ressourcer giver en generel vurdering af volumen og kornstørrelse og i visse tilfælde ligeledes materialekvalitet. Der gives et kvalificeret bud på hvad og hvor meget, der kan produceres og af hvilken kvalitet, med en usikkerhed på ca. 20%. Undersøgelsesniveauet svarer til fase 1b undersøgelse, jf. råstofbekendtgørelsens undersøgelseskrav.
  • Sandsynlige ressourcer er afgrænset og volumen er rimeligt velkendt på basis af få seismiske linjer og prøvetagninger med tilhørende kornstørrelsesanalyser.
  • Spekulative ressourcer er hovedsagelig dokumenteret ved spredte seismiske data og formodet ud fra en geologisk model.